Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rob Marrevee training en advies

 

Algemene bepalingen

 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: partij die opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer: Marrevee, Training en Advies, hierna te noemen RM

 

Algemeen

RM streeft ernaar de afspraken met haar relaties zodanig in te vullen en uit te voeren dat deze leiden tot optimale klanttevredenheid. In dit verband vindt RM het van belang duidelijk te zijn over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden van RM zijn van toepassing op alle rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met RM verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 4. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet wordt vermeld in een overeenkomst die door beide partijen schriftelijk is bevestigd en ondertekend.
 5. Aanbieding
 6. Alle offertes en prijsopgaven van RM zijn vrijblijvend.
 7. Offertes en prijsopgaven van RM blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie van opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in , dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor te verrichten dienst heeft verstrekt. Opdrachtbnemer zal de door hem te verrichten dienst naar beste weten en vermogen. En, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Dze verplichting is een “inspanningsverplichting”. Opdrachtnemer garandeert het beoogde resultaat niet.
 10. Totstandkoming van de overeenkomst
 11. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdrachtbevestiging die beide partijen voor akkoord hebben ondertekend retour ontvangt. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt. De bevestiging moet de overeenkomst juist en volledig weergeven.
 12. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 13. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk geschieden.
 14. Uitvoering van de opdracht
 15. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.
 16. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 17. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende overeenkomst wordt uitgevoerd.
 18. Als opdrachtnemer het wenselijk acht vanwege een goede uitvoering van de werkzaamheden derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
 19. Als de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 20. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en dit aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 21. Facilitering door opdrachtgever
 22. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt. Dit geldt eveneens voor de informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Voorts zal opdrachtgever alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
 23. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook voor de gegevens en informatie die van derden afkomstig zijn.
 24. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door opdrachtnemer te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 25. De ter beschikking gestelde bescheiden zullen op het verzoek van de opdrachtgever aan hem worden geretourneerd.
 26. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 27. In het geval dat medewerkers van opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van opdrachtnemer kenbaar maken.
 28. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van opdrachtnemer staan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
 29. Geheimhouding
 30. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 31. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 32. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin opgenomen kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 33. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over de werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis zullen nemen.
 34. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
 35. Honorarium
 36. Het honorarium van opdrachtnemer is onafhankelijk van de uitkomst van de door opdrachtgever verstrekte opdracht.
 37. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóórdat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Dit, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer daar andere afspraken over hebben gemaakt.
 38. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 39. Voorschotnota’s die bij de aanvang van de opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het afronden van de werkzaamheden.
 40. Betaling
 41. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en RM of vanaf het moment van acceptatie van een vrijblijvend aangeboden bijdrage. Dit, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook waneer geleverde prestaties niet worden gebruikt.
 42. Opdrachtgever moet, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen. De betaling vindt plaats in Euro, door het bedrag over te maken ten gunste van een bankrekening die opdrachtnemer aanwijst.
 43. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal opdrachtnemer de opdrachtgever een aanmaning tot betaling sturen. Wanneer binnen twee weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling is verricht, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van volledige betaling.
 44. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van opdrachtgever.
 45. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, de verdere uitvoering van de overeenkomst met directe ingang op te schorten. Tevens is alles wat opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd direct opeisbaar. Opdrachtgever heeft in die gevallen geen recht op enige schade vergoeding.
 46. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden voor gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 47. Bij open aanbod van RM training en advies dient de deelnemer vooraf te betalen.

Is het bedrag niet betaald dan kan RM training en advies de deelnemer toegang tot de training, coaching of het event weigeren.

49.Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Als opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden is de opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die langer dan een half jaar doorlopen, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

I.        Redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.

II.       Redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

III.       Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten/tekortkomingen van derden.

 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit- of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

50. Opzegging

Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. In andere gevallen kunnen beide partijen de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is daarnaast verplicht tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Een deelnemer aan open aanbod van RM training en advies kan tot 7 dagen voor de training, coaching of het event kosteloos annuleren. Daarna is hij het volledige bedrag verschuldigd.

Termijnen en levertijd

Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor uitvoering benodigde materialen en/of informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen en de materialen en/of informatie geheel ter beschikking zijn gesteld.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn te beschouwen als definitieve termijnen.

Tenzij de uitvoering absoluut blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden wegens termijnoverschrijding. Mocht opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan de verplichtingen te voldoen, kan opdrachtnemer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen wordt gegund om de verplichtingen na te komen. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 256 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

51. Overmacht

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg concluderen dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst eveneens in overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties van opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

52. Reclame

 

Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na de verzenddatum van de factuur de gelegenheid schriftelijk gebreken te melden met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag. Wanneer opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen gebreken meldt, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeelte niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium

53. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij geschillen zal eerst worden getracht tot een minnelijke schikking te komen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan is de rechter in het gebied van de opdrachtnemer of zijn gemachtigde de geschillenrechter.

54. Exoneratie

Opdrachtnemer aanvaardt behoudens voor opzet en grove schuld geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verrichte diensten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van personeelsleden en ingeschakelde niet-ondergeschikten. Deze aansprakelijkheid zal in ider geval beperkt zijn tot het bedrag of bedragen van het voor de dienst in rekening gebrachte honorarium.

 

55. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software, methodieken die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, de opleiding of coaching zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking door of namens opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming. Ingeval van tussentijdse beeindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 

Annulering

Bij annulering van een geplande activiteit, binnen vier weken voor datum, brengen wij 50% van de kosten in rekening en bij annulering binnen drie weken 75%, binnen twee weken 100%.

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 25 februari 2016

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

2014 RM- Alle rechten voorbehouden.